*Regles d'ús

Les regles d'ús que aquí es descriuen són aplicables a les demandes de feina i als currículums publicats a la Borsa Euncet, i a la conducta d'aquelles persones que estan registrades com a usuàries del nostre servei Borsa Euncet.

Tots els usuaris han d'estar d'acord amb aquestes regles abans de completar el procés de registre. Si observeu que algun contingut de la Borsa Euncet no compleix aquestes regles, no dubteu a contactar amb nosaltres.

1. Les dades requerides tant en l'alta d'empresa com en la inserció de demandes de feina i currículums s’han de completar amb informació veraç.

2. Les feines que s’oferiran han de comportar contractes vàlids des del punt de vista legal. No s'acceptaran demandes:

 • Que exigeixin inversió de diners per part del candidat. Així, les demandes no poden incloure números de telèfon de tarifació addicional (800 i/o 900) o qualsevol altre tipus de contacte que suposi un cost econòmic per al candidat.
 • D'empreses «piràmide» o negocis multinivell (Multilevel Marketing).
 • D'oportunitats de negoci.
 • Relacionades amb la indústria de l'entreteniment d'adults o el lleure nocturn.
 • Que comportin la inscripció de menors sense el consentiment dels seus pares o tutor.
 • Susceptibles d'engany o que comportin qualsevol il•legalitat d'acord amb el marc jurídic vigent.
 • Discriminatòries per raó de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.

3. Les ofertes i demandes han d’incloure tota la informació necessària, i aquesta s’ha d’expressar de manera clara i concisa. Aquelles que requereixin un contacte posterior per part del candidat per obtenir més informació sobre l'empresa o l’oferta no estan permeses.

4. Cal fer servir un nivell de llenguatge professional en la redacció de les ofertes i demandes.

5. Si veieu alguna demanda inapropiada a la Borsa Euncet, si us plau, contacteu amb nosaltres a través del nostre servei de suggeriments o el servei d'atenció al candidat i a les empreses.

6. La Borsa Euncet no permet la inserció de demandes que deteriorin la qualitat del servei. Està prohibida la inserció de demandes amb les característiques següents:

 • Que continguin dades de contacte, fora dels apartats habilitats per a aquesta finalitat. Es consideren dades de contacte el telèfon, el fax, l’adreça postal i/o l’adreça electrònica.
 • Duplicades: s'entén per duplicació la inserció de demandes que ofereixen el mateix lloc de treball, a la mateixa ciutat i/o amb la mateixa o una altra data.
 • Que no es refereixin a vacants disponibles a les empreses. No està permès incloure en les ofertes URL que redireccionin l'usuari a la secció d'ocupació de la companyia o d'altres companyies.
 • Amb demandes que es corresponguin a més d'un lloc de treball. Si per a un mateix lloc de treball teniu diferents vacants, podeu indicar-ho lliurement al camp «Nombre de llocs de treball sol•licitats» d'inserció de la demanda.

7. Protegiu la vostra contrasenya. Si altres persones fan un mal ús de la Borsa Euncet mitjançant el vostre compte correu el risc de perdre l'accés al servei. Us recomanem que no feu servir la mateixa paraula d'usuari per a la contrasenya.

8. Cada una de les demandes publicades, així com els currículums introduïts, són objecte de revisió periòdica a fi d'assegurar que els seus continguts s'ajusten a les condicions determinades en aquest document.

9. La inserció de demandes a la Borsa Euncet no suposa l'establiment de cap prelació entre elles ni atorga cap preferència d'incorporació laboral respecte a altres procediments de selecció que puguin ser utilitzats per les empreses usuàries.

10. La Borsa Euncet no permet la difusió de missatges de correu electrònic comercials no autoritzats.

11. Les demandes de feina publicades a la Borsa Euncet són únicament per a ús intern de les empreses amb vacants. No està permès vendre o traspassar les demandes de feina de la Borsa Euncet a terceres persones.

Als candidats i les empreses que insereixin una oferta o demanda que contravingui la legalitat vigent, o que violin qualsevol de les regles expressades anteriorment, se’ls suspendrà l’accés a la Borsa Euncet i, si escau, se’ls retirarà del lloc web, i hauran d’assumir en tot cas la responsabilitat exclusiva dels perjudicis i les conseqüències que es puguin derivar de l' incompliment esmentat, de manera que la Borsa Euncet quedarà eximida de tota responsabilitat. La interpretació de les regles d'ús és competència exclusiva de la Borsa Euncet. Aquestes normes poden ser modificades en qualsevol moment sense necessitat de previ avís o notificació.