*Privacitat

Dret d’informació

Si l’usuari (empresa o candidat) decideix registrar-se a la Borsa Euncet, se li sol•licitaran les dades estrictament necessàries per aconseguir les finalitats a les quals està destinat el lloc web.

Serveis que presta la Borsa Euncet als candidats:

  • Inscripció gratuïta a la borsa d’ocupació electrònica Borsa Euncet a través del procés d’alta de candidats.
  • La Borsa Euncet, després del procés d’alta i registre, ofereix tota una sèrie de serveis i eines per gestionar a través d’ella la cerca d’ocupació. Així mateix, al menú d’accés a la Borsa Euncet s’ofereix informació sobre l’oferta formativa de l’Euncet que pot ser d’interès per als candidats.

Serveis que presta la Borsa Euncet a les empreses:

  • Inserció de demandes d’ocupació a la Borsa Euncet.
  • Recepció dels currículums inscrits en les demandes publicades.
  • Gestió del procés de selecció.
  • Serveis relacionats amb la gestió de la selecció de candidats i d’altres que la Borsa Euncet consideri d’interès per a les empreses, com promocions i ofertes de programes formatius de l’Euncet, i promocions.
  • Servei de comunicacions electròniques.

Per tenir accés a aquests serveis cal que l’usuari (empresa o candidat) empleni un formulari electrònic, i el candidat aporti també el seu currículum, cosa que comporta facilitar dades de caràcter personal necessàries per a les funcions i finalitats descrites. En aquest sentit, el representant legal de l'empresa o el candidat consenten a través del seu registre a la Borsa Euncet el tractament de les dades esmentades per a la consecució d'aquestes finalitats, sempre dins del marc normatiu establert. Així mateix, el candidat accepta que les dades facilitades puguin ser comunicades a les empreses interessades en la seva contractació.

En compliment del que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en la normativa que la desenvolupa, aquestes dades dels usuaris s’incorporaran a un fitxer amb titularitat d’EUNCET FORMACIÓN, S.L, amb domicili a la Carretera de Talamanca, km 3, 08225, de Terrassa, i amb NIF B-65701542, prèviament inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

El candidat o el representant legal de l'empresa que hagi facilitat les seves pròpies dades personals podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment per causa justificada, sense que es pugui atribuir a aquesta revocació efectes retroactius. Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició que legalment li corresponguin en relació amb el tractament de les dades de caràcter personal, mitjançant la mateixa configuració de la pàgina web o bé dirigint-se per escrit a l’adreça que s’ha indicat anteriorment.

Les dades personals que es demanen són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit, les finalitats i els serveis determinats, explícits i legítims de la Borsa Euncet. La Borsa Euncet ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i n’eviten l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estiguin exposades, tot això d’acord amb el que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i altres procediments de control per a la seguretat dels sistemes d'informació.

Quant a la tramesa de comunicacions per mitjans electrònics, l'Euncet compleix també la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (BOE de 12/07/2002).

Consentiment de l'usuari

En clicar a «Enviar» en el formulari d'alta, l'usuari (candidat o representant legal de l'empresa) dóna el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats i els serveis que presta la Borsa Euncet, així com, si escau, la cessió a tercers per al compliment del servei.

A aquests efectes s'inclouen dins de la categoria de tercers les entitats que utilitzen els serveis de la Borsa Euncet per a la selecció de personal.

Els candidats autoritzen la Borsa Euncet a accedir a les seves dades personals a fi i efecte de poder-los informar de demandes de treball concretes i idònies al seu perfil professional.

Servei de comunicacions electròniques

Recepció automàtica i gratuïta de demandes

La Borsa Euncet ofereix la possibilitat de conèixer a través de comunicacions electròniques (correu electrònic) de forma ràpida, personal i gratuïta, les demandes d'ocupació que més s'adeqüïn a l'usuari. Per a això l'usuari ha de seleccionar l'opció de recepció de correu electrònic.

Per donar-se de baixa d'aquest servei, l'usuari haurà d'autenticar-se en el sistema, anar a «Gestionar currículum», anar a «Oferta» i desactivar l'opció «Rebre notificacions automàtiques».

Altres comunicacions

La Borsa Euncet remetrà als usuaris registrats al lloc web, mitjançant comunicacions electròniques (correu electrònic, sms, o qualsevol mitjà nou de comunicació electrònica) notícies i promocions relacionades amb la Borsa Euncet, formació Euncet.

Els usuaris que ho sol•licitin podran donar-se de baixa dels serveis de comunicacions electròniques de manera senzilla i gratuïta. Per a això, hauran d'entrar al menú «Comunicacions electròniques» i desactivar l'opció.

Galetes (cookies) i IP

L'usuari accepta l'ús de galetes i el seguiment d’adreces IP. El nostre analitzador de trànsit del lloc web utilitza galetes i seguiment d’adreces IP, cosa que ens permet recollir dades a efectes estadístics: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini d’on prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l'usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d'internet.