*Privacitat

Dret d’informació

Poden donar-se d’alta com a usuaris del servei totes aquelles persones que reuneixin qualsevol dels requisits següents:

  • PDI i PAS de l’Euncet
  • L’estudiantat matriculat en un programa formatiu amb una durada superior a 100 hores lectives.
  • Els membres de l’Associació d’Antics Alumnes (Alumni) de l’Euncet.

La finalitat última de la Biblioteca de l’Euncet és la de facilitar als seus usuaris el préstec de documents bibliogràfics necessaris per al correcte desenvolupament del seu aprenentatge.

El servei es regula pel Reglament de Préstecs de la Biblioteca de l’Euncet. Aquest reglament estableix els drets i deures dels usuaris, la durada dels préstecs, restriccions, sancions, ...

L’accés a aquests servei comporta la gestió de dades de caràcter personal (nif, nom, cognoms, adreça electrònica i telèfon) necessàries per a les funcions i les finalitats de la biblioteca. En aquest sentit, l’usuari dóna el seu consentiment, a través del seu registre a la Biblioteca, en el tractament de dades per a la consecució d'aquestes finalitats, sempre dins del marc normatiu establert.

En compliment del que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en la normativa que la desenvolupa, aquestes dades dels usuaris s’incorporaran a un fitxer amb titularitat d’EUNCET FORMACIÓN, S.L, amb domicili a la Carretera de Talamanca, km 3, 08225, de Terrassa, i amb NIF B-65701542, prèviament inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L’usuari podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment per causa justificada, sense que es pugui atribuir a aquesta revocació efectes retroactius. Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que legalment li corresponguin en relació amb el tractament de les dades de caràcter personal, mitjançant la bústia de suggeriments de la pàgina web o bé dirigint-se per escrit a l’adreça que s’ha indicat anteriorment.

Aquestes dades personals són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit, les finalitats i els serveis determinats, explícits i legítims de la Biblioteca. La Biblioteca ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i n’eviten l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estiguin exposades, tot això d’acord amb el que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i altres procediments de control per a la seguretat dels sistemes d'informació.

Quant a la tramesa de comunicacions per mitjans electrònics, l'Euncet compleix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (BOE de 12/07/2002).

Altres comunicacions

L’Euncet remetrà als usuaris registrats al lloc web, mitjançant comunicacions electròniques (correu electrònic, sms, o qualsevol mitjà nou de comunicació electrònica) notícies i promocions relacionades amb la formació Euncet.

Galetes (cookies) i IP

L'usuari accepta l'ús de galetes i el seguiment d’adreces IP. El nostre analitzador de trànsit del lloc web utilitza galetes i seguiment d’adreces IP, cosa que ens permet recollir dades a efectes estadístics: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini d’on prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l'usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d'internet.